Služby pre developerov

Centrála Century21 Slovakia

T: 0905 551 561

E: c21@c21.sk

Kontaktovať kanceláriu

Meno:
Email:
Tel. číslo:

Realitná sieť CENTURY 21 patrí medzi tie spoločnosti, ktoré sa už niekoľko rokov významnou mierou podieľajú na rozvoji a dynamickom raste slovenského trhu s realitami.

Našou filozofiou je PROFESIONALITA, KOMPLEXNOSŤ SLUŽIEB a CIELENÉ RIEŠENIE.

Náš Cieľ

Definícia konečného produktu

Cieľom našej spolupráce na developerských projektoch je realizovať predaj celého projektu s dosiahnutím maximálneho zisku pre developera.

Analýza projektu

• Analýza projektu z hľadiska požiadaviek dopytu na realitnom trhu
• Analýza projektu z hľadiska stavebného riešenia
• Porovnanie s konkurenčnými developerskými projektami
• Doporučenie z hľadiska optimalizácie stavebného riešenia, dispozícii bytov, bytového štandardu
• Doporučenie z hľadiska cieľovej skupiny, atraktívnosti lokality, požiadaviek na dopravnú dostupnosť, občiansku vybavenosť, nastavenie cien, optimalizácia nákladov

Cieľom celého týmu je spokojný klient, pre ktorého je rozhodujúca kvalita servisu, flexibilita a spoľahlivosť. Makléri CENTURY 21 sa denne pohybujú v tržnom realitnom prostredí a vďaka špeciálnemu databázovému systému registrujeme nové dopyty a ponuky v sieti CENTURY 21, z ktorých získavame informácie o konkrétnych požiadavkach alebo kritériách klientov. To je jedna z výhod, vďaka ktorej sme schopní reálne posúdiť silné a slabé stránky jednotlivých projektov, a navrhnúť vhodnú optimalizáciu.

Častou slabinou každého developera býva jeho schopnosť správne predpokladať, čo musí daný projekt spĺňať, aby bola jeho realizácia úspešná.

Príkladom by mohol byť projekt, u ktorého chyba v blízkosti obchod potravin. Optimalizáciou projektu by bola jeho výstavba. Developer potom môže profitovať nie len z predaja tohoto obchodného priestoru, ale tiež z možnosti zvýšiť cenu bytov, pretože se zvýši miera úžitku pre kupujúceho, ktorý nemusí denne riešiť nákup potravin vo vzdialenom supermarkete. Pokiaľ developer správne optimalizuje ponuku svojich bytov, môže dosiahnuť väčší úspech pri ich predaji.

Konkurenčnou výhodou je dôsledný implementačný prístup, profesionálne rýchle riešenia, ktoré ctia skutočné potreby klientov.

Komplexný marketing a predaj

• Prieskum trhu se zameraním podľa zadaných kritérií
• Vytvorenie filozofie projektu
• Vytvorenie účinného marketingového plánu s ohľadom na individualitu a špecifickosť projektu
• Vytvorenie mediaplánu
• Prezentácia projektu vo vybraných médiách s ohľadom na efektivitu a stav daného projektu
(internet, tlač – realitné časopisy, ostatné média podľa typu a lokality výstavby, tlačená prezentácia, priame oslovenie – direct marketing, kampaň v rádiách, vlastné internetové stránky, outdoor reklama)
• Organizácia tlačovej konferencie
• Reporting a vyhodnotenie marketingových aktivít
• Návrh stratégie predaja
• Preklady materiálov
• Zoznámenie klienta s projektom, lokalitou
• Prejednanie zmluvných a platobných podmienok s klientom
• Príprava zmlúv
• Uzatváranie zmlúv a riadenie predaja
• Predajné priestory – prestížne sídlo firmy
• Spolupráca pri vytvorení predajného miesta

Stratégia predaja a marketingu je rozhodujúcim faktorom pre úspešné zvládnutie celého predajného procesu. Dôležité a samozrejme je voliť takú propagáciu, aby sme boli schopní uspieť v konkurenčnom prostredí realitného trhu. Naviac si uvedomujeme, že vďaka využitiu psychológie v marketingovej komunikácií dokážeme vhodne osloviť cieľového klienta tak, že sa už od počiatku na základe vlastných motivačných prvkov dokáže stotožniť s ponúkaným projektom. To ušetrí nielen čas a náklady spojené s propagáciou predaja, ale i výrazne napomáha pri riešení možných problémov, ktoré sa môžu v priebehu výstavby objaviť.

Jeden z významných pilierov našej predajnej stratégie je špecializácia na tzv. „priamy predaj“. Nečakáme, „až sa klienti ozvú na našu inzerciu“, ale sústredíme sa na osobný kontakt s klientom. Pretože si uvedomujeme dôležitosť kvalitnej databázy, neustále rozširujeme portfólio klientov, ktoré spravujeme prostredníctvom databázového systému. Pomocou tejto koncepcie dosahujeme stabilných a rastúcich výsledkov a to i v momentoch nepriaznivých výkyvov trhu.

Projektový management

• Evidencia a kontrola platieb podľa splátkových kalendárov
• Kontrola plnenia záväzkov zo strany klientov
• Záväzky developera zo zmlúv s kupujúcimi
• Administrácia klientských zmien
• Pravidelná kontrola s developerom
• Priebežne vyhodnocovanie predaja
• Riešenie krízových situácií
• Asistencia pri predaní nehnuteľnosti
• Riešenie odchýlok projektu od jeho realizácie
• Databázové riešenie

Pre mnoho realitných kancelárií končí zodpovednosť za predaj developerského projektu podpisom rezervačnej zmluvy. V CENTURY 21 je podpis rezervačnej zmluvy začiatkom.
Naším krédom je vždy to, čo sľúbime. V prípade podpisu rezervačnej zmluvy s kupujúcím chceme docieliť, aby bol kupujúci s rezervovaným bytom spokojný. Z toho dôvodu sa usilujeme, aby realizácia developerského projektu prebehla bez problémov a k tomu spolu s developerom zaisťujeme potrebnú súčinnosť.
Základnou kompetenciou v prípade projektového managementu vidíme v správnej príprave zmlúv a súvisejúcich dokumentov, v jasnej komunikácií medzi klientom, developerom, architektom, bankou, stavebnou firmou atd.
Asistujeme pri predaní bytov a riešení prípadných reklamácií, do tejto kategórie spadá i zaistenie ochrany developera pred neserióznym chovaním kupujúcich, ktorí sa dožadujú neopodstatnených požiadavkov či nereálnych zliav pri prevzatí bytu.

Klientské financovanie

• Zaistenie bezplatného finančného servisu vrátane doporučení formy financovania
• Výhody s tým spojené:
– spolupracujeme so všetkými hypotekárnymi bankami a stavebnými sporiteľňami
– na základe analýzy predložíme klientom najlepšiu možnú ponuku financovania
– zvýhodnené úrokové sadzby
– zhromaždenie všetkých potrebných dokumentov (snímok z katastrálnej mapy, LV a iné.)
– dohľad nad každou fázou procesu poskytovania úveru, od žiadosti o hypotéku až k podpisu hypotekárnej zmluvy
– spolupracujeme pri zaistení bankových garancií
– iné záruky – banková úschova, viazaný účet

U nás prostredníctvom systému CENTURY 21 Hypotéka na jednom mieste nájdete ponuky hypoték a financovania nehnuteľnosti všetkých bank – klient nemusí sám obchádzať jednotlivé bankové domy a zložito porovnávať ich ponuky a svoje možnosti. Bezplatne spracujeme analýzu klientových možností a ponuky financovania zo všetkých bank. Kompletne a bezplatne vybavíme celý úver. Vďaka našej kompletnej ponuke, získanom postavení na trhu, benefitoch a zľavách pre našich klientov môžeme ponúknuť zaistenie toho najvýhodnejšieho financovania, ktoré je na trhu dostupné.
Naša ponuka sa týka bezplatného spracovania všetkých typov hypotekárneho financovania, úverov zo stavebného sporenia, bezúčelových a spotrebných úverov, americké hypotéky. Súčasťou našich služieb je i spracovanie poistenia. Ako jedna z mála realitných sieti spolupracujeme s väčšinou finančných inštitúcií poskytujúcich hypotéky.

Právny servis

• Analýza právnych dokumentov developera
(rezervačných zmlúv, zmlúv o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, kúpnych zmlúv a iné.)
• Pre developerov zaistíme vypracovanie všetkých právnych podkladov potrebných k realizácií projektu so zámerom predísť možným problémom, ktoré sa môžu objaviť v priebehu výstavby
• Zaistenie právnych krokov spojených s výstavbou
(prehlásenie vlastníka, vecné bremena, riešenie záložných zmlúv a iné.)
• Zaistenie a organizácia schôdze pre ustanovenie Spoločenstva vlastníkov jednotiek
• Komunikácia s Katastrom nehnuteľností a inými úradmi
• Pomoc pri riešení možných sporov
• Právny servis je zaistený prostredníctvom advokátskych kancelárií skúsených v tejto problematike

Základom bezpečnej realizácie akéhokoľvek obchodu je dokonalý právny servis.

Účtovne a daňové poradenstvo

• Konzultácie daňovej problematiky účtovanie sadzieb daní
• Riešenie vyúčtovaní – vytváranie platobných kalendárov
• Finálne vyúčtovanie pre kupujúcich pri dokončení projektu

Rovnako ako právne sú i služby účtovného a daňového poradenstva dôležitou súčasťou nášho servisu.
Vplyvom neustále se meniacich daňových predpisov, je rozhodujúca znalosť ich výkladu a správneho účtovania dane vo vzťahu k pozemkom, stavbe a jeho rozdelenie v rámci prehlásenia vlastníka. Správna daňová optimalizácia je dôležitým faktorom z hľadiska ošetrenia možných rizík, maximalizácie zisku developera a jeho konkurencie schopnosti na realitnom trhu.

Monitoring investičných príležitostí

• Mapovanie trhu a investičných príležitostí
• Poradenstvo a vytipovanie atraktívnych lokalít
• Sledovanie trendov v oblasti bytových štandardov
• Monitoring developerských projektov
• Monitoring pozemkov a projektov vhodných k realizácií výstavby

Každý investor hľadá lukratívne možností pre svoje investície. Z hľadiska realitného trhu sa môže jednať o vhodné pozemky alebo už schválené projekty, ktoré už iba čakajú na svoju realizáciu.
Našou činnosťou je monitoring takých príležitostí a ich analýza. V niektorých prípadoch má developer vlastné obchodné príležitostí, pri ktorých je pre neho nezávislá analýza skúseného partnera nepostrádateľná. Samozrejmosťou je naša schopnosť vyhľadať vhodný pozemok alebo pozemok so schváleným projektom, odpovedajúci požiadavkám investora.

Rada našich partnerov hľadá investičných príležitostí a víta našu spoluprácu nielen pri správe projektov, ale práve i pri hľadaní nových obchodných príležitostí.

Ľudské zdroje

• Zostavenie tímu na základe požiadaviek
• Optimalizácia činnosti z hľadiska HR
• Vzdelávanie

Základným predpokladom pre úspech je pracovať s kompetentným tímom, ktorému môžete dôverovať. Ak chce spoločnosť v dnešnom svete niečím dlhodobo vynikať a konkurovať, môžu to byť iba ľudia, ktorí vedia, prečo v spoločnosti sú. Ľudia, ktorí sú lojálni, motivovaní a vzdelaní. Zavedenie princípov umožňuje nastaviť fungovanie interných procesov vo firme tak, aby prostredníctvom spokojného pracovného tímu rástla i konkurencieschopnosť a imidž celej spoločnosti.

Doplnkové služby

• Rýchla realizácia predaja nehnuteľností kupujúceho za účelom financovania nákupu nehnuteľností v developerskom projekte
• Spracovanie odhadu
• Zaistenie služieb notára
• Zaistenie prevodu energií
• Zaistenie prenájmu bytov i nebytových priestorov

Pri predaji developerských projektov sa nie raz stretávame s tým, že budúci kupujúci riešia financovanie kúpy nového bytu predajom svojho aktuálneho bývania. Táto doplnková služba je pre nás úplným štandardom. V prevažnej väčšine prípadov je pre kupujúceho dôležité synchronizovať okamžik predaja svojej nehnuteľnosti s presťahovaním do nového bytu. Medzi ďalšie doplnkové služby môžeme zahrnúť zaistenie služieb notára, pomoc pri zaistení odhadov, pomoc pri prevode energií a iné. Prenájom bytu alebo nebytových priestorov je ako doplnková služba úplnou samozrejmosťou.

Tato stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok Rozumiem Viac informácií