Daň z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti

Daň z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti

16.03.2015, 08:13

Nehnutelnost prenajomDaň z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti je štátnou daňou, ktorú ukladá štát na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Ide v podstate o daň za zisk z prenájmu Vašej nehnuteľnosti.

Daň z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti sa v daňovom priznaní označuje ako daň z prenájmu  (§ 6 ods. 3 zákona).

Prenajímať nehnuteľnosť môže každá osoba bez ohľadu na to, či je alebo nie je podnikateľom. Ak však nemá podnikateľské oprávnenie môže pri prenájme poskytovať len základné služby. Základné služby sú služby, ktoré zabezpečujú možnosť riadneho užívania nehnuteľnosti nájomcom ako napr.: dodávka vody, tepla a teplej úžitkovej vody, elektrickej energie, plynu, odvoz komunálneho odpadu apod.

Daňové priznanie musia podať fyzické osoby (občan, podnikateľ) aj právnické osoby, ak v priebehu roku 2014 (od 01.01.2014 do 31.12.2014) prenajímali nehnuteľnosť. Daňovník je však povinný podať daňové priznanie len v tom prípade, ak úhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov (t.j. aj príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z kapitálového majetku alebo ostatných príjmov) za zdaňovacie obdobie roku 2014 presiahne sumu 1.901,67 EUR.

Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 EUR za príslušné zdaňovacie obdobie, a preto daňovník zahrnie do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 EUR. Zároveň si môže uplatniť aj preukázateľné výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu nehnuteľností, musíte mať však doklad o ich zaplatení.

POZOR: ak daňovník dosiahol v zdaňovacom období len zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľností (t.j. len tzv. pasívne príjmy), nemôže si znížiť základ dane odpočítaním nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka alebo nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka je možné uplatniť a odpočítať len od tzv. aktívnych príjmov, t.j. príjmov zo závislej činnosti alebo príjmov z podnikania alebo príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Pre fyzické osoby a právnické osoby existujú samostatné tlačivá na podanie daňového priznania. Vyplnené daňové priznanie sa podáva najneskôr do 31.03.2015 (tzn. od 01.01.2015 do 31.03.2015). Sadzba dane z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti je 19 %, 22% (príp.25%). Do 31.03.2015 je nutné vykonať aj úhradu vypočítanej dane.

DODATOČNÁ POVINNOSŤ: ak daňovník prenajme na území SR nehnuteľnosť, resp. jej časť (okrem pozemku), a nie je registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká mu povinnosť registrácie, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajal nehnuteľnosť. Ak daňovník prenajme na území SR nehnuteľnosť, pričom už je registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, nevzniká mu povinnosť registrácie ani povinnosť oznámiť túto skutočnosť správcovi dane.

Záverom, z príjmov z prenájmu nehnuteľností sa neplatia odvody na zdravotné poistenie (v zmysle zákona o zdravotnom poistení ide o vyňaté príjmy) ani odvody na sociálne poistenie (toto sa týka len fyzických osôb-nepodnikateľov; podnikatelia platia odvody z celého daňového základu).

Tato stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok Rozumiem Viac informácií