Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti v roku 2015

Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti v roku 2015

11.03.2015, 23:05

dan z prijmuDaň z príjmu z predaja nehnuteľnosti je štátnou daňou, ktorú ukladá štát na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Ide v podstate o daň za zisk z predaja Vašej nehnuteľnosti.

Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti sa v daňovom priznaní zaraďuje medzi ostatné príjmy (§ 8 zákona – príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností).

Daňové priznanie musia podať fyzické osoby (občan, podnikateľ) aj právnické osoby, ak v priebehu roku 2014 (od 01.01.2014 do 31.12.2014) predali nehnuteľnosť.

Od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti ste oslobodený v prípade, že ste boli jej vlastníkom dlhšie ako 5 rokov pred jej predajom.

Platiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti taktiež nemusia osoby, ktoré spĺňajú obe nasledujúce podmienky:

získali nehnuteľnosť do vlastníctva pred 01.01.2011 (teda najneskôr do 31.12.2010 boli zapísaní ako vlastníci nehnuteľnosti), a zároveň v nej mali prihlásený trvalý pobyt najmenej 2 roky pred jej predajom.

Ďalej sú od platenia dane z predaja nehnuteľnosti oslobodené príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov), alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku.

Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti sa platí z rozdielu medzi obstarávacou cenou, t.j. cenou za ktorú ste nehnuteľnosť kúpili, a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť predali. Do obstarávacej ceny si môžete započítať aj preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s touto nehnuteľnosťou, ako napríklad výdavky spojené s rekonštrukciou nehnuteľnosti, odmenu znalca či právnika/advokáta, províziu realitnej kancelárie, a iné náklady, musíte však mať doklad o ich zaplatení. Ak by obstarávacia cena spolu uvedenými nákladmi bola vyššia ako cena, za ktorú ste nehnuteľnosť predali (vznikol by tak záporný rozdiel), neplatí sa žiadna daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti.

Pre fyzické osoby a právnické osoby existujú samostatné tlačivá na podanie daňového priznania. Vyplnené daňové priznanie sa podáva najneskôr do 31.03.2015 (tzn. od 01.01.2015 do 31.03.2015). Sadzba dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti je 19 %, 22% (príp.25%). Do 31.03.2015 je nutné vykonať aj úhradu vypočítanej dane.

Tato stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok Rozumiem Viac informácií